• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH THI THỬ THPT QUỐC GIA

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN TIẾNG ANH

Đề 001

1. A

2. D

3.D

4. A

5. C

6. A

7. C

8. C

9. C

10. A

11. D

12. D

13. A

14. C

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. A

25. D

26. C

27. B

28. C

29. C

30. B

31. C

32. B

33. D

34. A

35. A

36. A

37. D

38. C

39. A

40. B

41. C

42. B

43. C

44. A

45. B

46.A

47. B

48. C

49. D

50. B

 

 

Đề 002

1. C

2. A

3. D

4. A

5. D

6. D

7. D

8. C

9. A

10. B

11. C

12. B

13.D

14.B

15. B

16.B

17. A

18. B

19. C

20. D

21. B

22. B

23. B

24. D

25. C

26. A

27. C

28. C

29. D

30. C

31. B

32. C

33.D

34. B

35. A

36. A

37. A

38. B

39. D

40. B

41. A

42. D

43. A

44. C

45.A

46. C

47.C

48. A

49. B

50. C

 

 

Đề 003

1. A

2. A

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. A

9. B

10.C

11. D

12.A

13. C

14. B

15. A

16. D

17. D

18. C

19. D

20.C

21. C

22. B

23. B

24. C

25. A

26. C

27. D

28. D

29. B

30. B

31. A

32. B

33.D

34. B

35. C

36. B

37. D

38. A

39. A

40. D

41. B

42. A

43. A

44. B

45. A

46. A

47. B

48. A

49. B

50. C

 

 

Đề 004

1. B

2. C

3. A

4. D

5. B

6. A

7. B

8. C

9. A

10. C

11. C

12. B

13. B

14. A

15. D

16. A

17. B

18. B

19. C

20. C

21. C

22. B

23.A

24. D

25.C

26. A

27. A

28. C

29. D

30. B

31. C

32. A

33. B

34. B

35. D

36. C

37. C

38. C

39. A

40. B

41. B

42. D

43. C

44. C

45. D

46. D

47. D

48. C

49. A

50. B

 

 

Đề 005

1. B

2. C

3. C

4. D

5. B

6. B

7. C

8. D

9. C

10. C

11. B

12. A

13. C

14. D

15. C

16. C

17. A

18. A

19. B

20. C

21. B

22. B

23. B

24. B

25. C

26. A

27. D

28.D

29. C

30. B

31. A

32. C

33. B

34. D

35. C

36. B

37. D

38. D

39. B

40. D

41. A

42. C

43. D

44. A

45. C

46. C

47. D

48.C

49. A

50. C

 

 

Đề 006

1. D

2. B

3. D

4. D

5. C

6. C

7. A

8. B

9. A

10. D

11. C

12. B

13. A

14. A

15. C

16. A

17. A

18. B

19. A

20. A

21. A

22. B

23. A

24. B

25. A

26. D

27. A

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. D

34. A

35. D

36. C

37. B

38. D

39. C

40. C

41. D

42. A

43. D

44. C

45. B

46. A

47. D

48. C

49. A

50. D

 

Đề 007

1. D

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. B

8. B

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. B

15. C

16. D

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. D

23. B

24. D

25. B

26. B

27. B

28. A

29. A

30. B

31. B

32. C

33. A

34. D

35. C

36. C

37. C

38. A

39. A

40. C

41. D

42. C

43. B

44. B

45. A

46. C

47. A

48. A

49. B

50. D

 

 

Đề 008

1. A

2. C

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. B

9. D

10. B

11. C

12. B

13. A

14. C

15. B

16. B

17. A

18. A

19. B

20. D

21. B

22. A

23. D

24. B

25. D

26. B

27. B

28. C

29. B

30. A

31. C

32. B

33. B

34. A

35. D

36. A

37. C

38. A

39. B

40. D

41. D

42. A

43. D

44. C

45. A

46. A

47. B

48. B

49. B

50. A

 

 

 

Đề 009

1. C

2. A

3. A

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. C

15. C

16. D

17. A

18. A

19. A

20. C

21. B

22. C

23. B

24. D

25. C

26. C

27. A

28. B

29. A

30. A

31. D

32. A

33. B

34. C

35. B

36. B

37. C

38. B

39. B

40. C

41. C

42. D

43. C

44. C

45. D

46. A

47. D

48. A

49. C

50. B

 

 

Đề 010

1. C

2. D

3. C

4. B

5. B

6. A

7. D

8. A

9. B

10. C

11. B

12. A

13. A

14. D

15. C

16. B

17. D

18. D

19. D

20. A

21. C

22. C

23. A

24. A

25. C

26. C

27. D

28. B

29. C

30. A

31. A

32. B

33. C

34. C

35. D

36. A

37. D

38. B

39. D

40. B

41. D

42. B

43. B

44. C

45. B

46. D

47. B

48. A

49. B

50. D

 

 

Đề 011

1. A

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. D

10. A

11. A

12. A

13. A

14. D

15. B

16. C

17. B

18. A

19. A

20. B

21. B

22. C

23. D

24. B

25. B

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

31. A

32. D

33. B

34. C

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. D

42. C

43. C

44. D

45. A

46. C

47. A

48. C

49. A

50. A

 

 

  Đề 012

1. C

2. B

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. B

9. A

10. B

11. B

12. B

13. C

14. C

15. A

16. B

17. C

18. D

19. D

20. A

21. D

22. B

23. C

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. B

30. D

31. A

32. C

33. C

34. B

35. D

36. B

37. B

38. B

39. A

40. D

41. C

42. D

43. A

44. A

45. B

46. C

47. B

48. D

49. A

50. D

 

Đề 013

1. A

2. A

3. B

4. D

5. B

6. C

7. C

8. A

9. C

10. B

11. D

12. C

13. D

14. D

15. D

16. A

17. B

18. B

19. B

20. C

21. B

22. A

23. D

24. B

25. A

26. B

27. A

28. B

29. B

30. B

31. A

32. B

33. B

34. D

35. C

36. C

37. B

38. A

39. D

40. C

41. D

42. C

43. C

44. C

45. A

46. B

47. C

48. D

49. D

50. D

 

 

Đề 014

1. A

2. A

3. B

4. D

5. C

6. B

7. D

8. A

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. B

15. B

16. A

17. B

18. B

19. C

20. C

21. B

22. B

23. A

24. C

25. A

26. C

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. C

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

41. D

42. A

43. B

44. C

45. C

46. C

47. A

48. B

49. C

50. C

 

 

 Đề 015

1. B

2. B

3. B

4. C

5. B

6. B

7. B

8. A

9. A

10. A

11. B

12. A

13. A

14. A

15. D

16. C

17. C

18. A

19. B

20. A

21. D

22. A

23. A

24. C

25. A

26. C

27. B

28. C

29. D

30. D

31. C

32. B

33. A

34. C

35. D

36. B

37. D

38. C

39. A

40. D

41. D

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. B

48. B

49. C

50. D

 

 

Đề 016

1. A

2. D

3. C

4. A

5. B

6. D

7. B

8. B

9. B

10. A

11. B

12. A

13. A

14. A

15. D

16. C

17. B

18. C

19. B

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. A

26. C

27. C

28. D

29. C

30. D

31. C

32. B

33. D

34. A

35. B

36. D

37. B

38. C

39. C

40. C

41. A

42. A

43. A

44. B

45. A

46.C

47. C

48. A

49. C

50. D

 

 

Đề 017

1. B

2. A

3. C

4. B

5. D

6. C

7. D

8. A

9. C

10. A

11. A

12. C

13. D

14. B

15. D

16. D

17. A

18. A

19. B

20. C

21. C

22. A

23. C

24. A

25. B

26. B

27. B

28. B

29. A

30. D

31. C

32. B

33. D

34. A

35. B

36. A

37. D

38. C

39. B

40.C

41. B

42. B

43. A

44. D

45. C

46. B

47. D

48. B

49. A

50. C

 

 

Đề 018

1. B

2. B

3. D

4. C

5. B

6. B

7. B

8. C

9. D

10. B

11. D

12. B

13. B

14. B

15. C

16. A

17. B

18. C

19. C

20. B

21. D

22. C

23. C

24. D

25. D

26. B

27. A

28. B

29. C

30. D

31. D

32. B

33. C

34. A

35. B

36. C

37. A

38. C

39. B

40. A

41. A

42. C

43. A

44. D

45. D

46. C

47. B

48. C

49. C

50. D

 

 

Đề 019

1. A

2. C

3. B

4. C

5. C

6. A

7. D

8. C

9. A

10. D

11. B

12. A

13. C

14. B

15. D

16. D

17. A

18. D

19. B

20. C

21. C

22. B

23. A

24. B

25. A

26. A

27. A

28. B

29. A

30. C

31. B

32. D

33. C

34. B

35. A

36. A

37. A

38. C

39. C

40. B

41. B

42. C

43. B

44. C

45. C

46. A

47. D

48. B

49. D

50. C

 

 

Đề 020

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

6. B

7. C

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. A

14. D

15. D

16. C

17. B

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. D

24. A

25. B

26. C

27. B

28. D

29. D

30. C

31. A

32. B

33. C

34. D

35. B

36. B

37. D

38. D

39. A

40. B

41. C

42. D

43. A

44. D

45. A

46. B

47. D

48. A

49. B

50. C

 

 

Đề 021

1. D

2. D

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C

8. A

9. B

10. C

11. B

12. B

13. B

14. D

15. B

16. A

17. D

18. A

19. C

20. B

21. A

22. C

23. B

24. C

25. D

26. A

27. B

28. A

29. B

30. C

31. A

32. A

33. C

34. B

35. B

36. C

37. B

38. C

39. B

40. B

41. B

42. B

43. A

44. B

45. D

46. A

47. D

48. B

49. B

50. B

 

 

Đề 022

1. B

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. D

9. D

10. B

11. A

12. A

13. A

14. C

15. C

16. D

17. D

18. C

19. B

20. A

21. A

22. B

23. D

24. C

25. B

26. B

27. B

28. C

29. A

30. C

31. A

32. C

33. B

34. B

35. C

36. A

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. D

43. D

44. A

45. B

46. C

47. C

48. A

49. A

50. B

 

 

Đề 023

1. B

2. C

3. B

4. D

5. C

6. C

7. C

8. C

9. C

10. A

11. B

12. B

13. D

14. A

15. A

16. A

17. D

18. C

19. A

20. B

21. A

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. A

28. A

29. D

30. C

31. C

32. D

33. A

34. B

35. C

36. D

37. A

38. D

39. B

40. C

41. A

42. D

43. B

44. A

45. D

46. B

47. A

48. C

49. D

50. B

 

 

Đề 024

1. C

2. A

3. B

4. A

5. D

6. C

7. C

8. B

9. A

10. A

11. C

12. A

13. B

14. D

15. A

16. A

17. A

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. B

24. D

25. B

26. D

27. C

28. C

29. A

30. D

31. B

32. D

33. A

34. A

35. C

36. C

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. B

44. A

45. A

46. A

47. D

48. C

49. B

50. A

 

 


Tác giả: Anh Đức
Nguồn:thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website