• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THI THỬ THPT QUỐC GIA

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

ĐÁP ÁN

ĐỀ 001

1D

2C

3C

4A

5D

6A

7D

8C

9D

10D

11A

12D

13A

14D

15D

16D

17B

18D

19D

20A

21C

22C

23A

24B

25B

26D

27A

28A

29C

30B

31C

32D

33D

34A

35D

36D

37D

38A

39A

40D

 

ĐỀ 002

1C

2C

3A

4D

5A

6A

7B

8C

9C

10A

11B

12D

13A

14A

15A

16D

17A

18C

19D

20A

21B

22C

23C

24B

25B

26A

27C

28B

29A

30A

31C

32A

33C

34B

35D

36C

37D

38B

39D

40A

 

ĐỀ 003

1D

2D

3A

4A

5A

6D

7A

8D

9C

10B

11A

12A

13A

14D

15C

16A

17C

18D

19A

20D

21D

22D

23C

24D

25C

26C

27D

28A

29A

30A

31B

32B

33B

34C

35B

36D

37C

38D

39C

40B

 

ĐỀ 004

1D

2B

3C

4A

5A

6D

7B

8D

9D

10D

11D

12D

13B

14C

15D

16D

17B

18D

19C

20B

21A

22A

23C

24D

25C

26D

27D

28C

29C

30B

31B

32C

33A

34C

35A

36D

37C

38B

39D

40D

 

 

 

 

ĐỀ 005

1D

2A

3D

4A

5A

6D

7A

8C

9C

10C

11B

12A

13C

14B

15B

16A

17B

18A

19A

20D

21C

22C

23D

24A

25B

26D

27D

28B

29A

30D

31D

32A

33D

34C

35C

36C

37D

38D

39C

40B

 

ĐỀ 006

1A

2C

3D

4C

5B

6A

7C

8D

9A

10C

11B

12D

13B

14D

15C

16C

17B

18B

19D

20A

21A

22D

23B

24D

25B

26A

27D

28D

29B

30D

31A

32D

33B

34D

35C

36A

37D

38D

39C

40A

 

ĐỀ 007

1B

2A

3B

4A

5C

6A

7C

8C

9A

10C

11B

12C

13D

14B

15D

16D

17D

18B

19B

20A

21B

22B

23D

24C

25D

26D

27D

28B

29B

30D

31B

32B

33C

34A

35A

36B

37B

38B

39B

40B

 

ĐỀ 008

1A

2D

3B

4B

5A

6D

7D

8C

9C

10B

11A

12C

13D

14C

15D

16A

17B

18A

19D

20D

21D

22A

23D

24C

25B

26D

27B

28C

29C

30C

31D

32C

33A

34C

35A

36C

37D

38A

39A

40B

 

ĐỀ 009

1B

2C

3D

4D

5B

6C

7D

8B

9A

10A

11D

12D

13D

14A

15A

16A

17D

18C

19B

20D

21C

22A

23B

24C

25C

26A

27D

28C

29D

30D

31D

32B

33C

34C

35D

36C

37D

38D

39D

40D

 

 

 

ĐỀ 010

1C

2B

3A

4A

5A

6A

7D

8B

9C

10B

11C

12A

13B

14D

15D

16C

17D

18A

19B

20A

21A

22D

23D

24D

25B

26A

27C

28C

29D

30C

31D

32B

33D

34B

35B

36C

37C

38B

39B

40A

 

ĐỀ 011

1B

2D

3A

4A

5B

6B

7D

8B

9B

10C

11C

12A

13B

14B

15D

16B

17D

18C

19A

20D

21A

22C

23A

24D

25B

26A

27B

28C

29C

30A

31D

32A

33B

34B

35C

36B

37B

38D

39D

40A

 

ĐỀ 012

1C

2A

3A

4D

5D

6D

7D

8D

9D

10C

11C

12C

13A

14A

15D

16D

17D

18C

19C

20A

21D

22A

23B

24C

25A

26B

27A

28C

29B

30B

31A

32B

33D

34A

35C

36B

37C

38D

39B

40C

 

ĐỀ 013

1A

2B

3D

4A

5B

6D

7D

8C

9C

10B

11A

12B

13D

14A

15C

16D

17A

18A

19B

20D

21B

22C

23B

24B

25B

26B

27B

28B

29A

30A

31C

32D

33B

34C

35C

36C

37C

38A

39C

40C

 

ĐỀ 014

1D

2C

3D

4A

5B

6C

7A

8D

9A

10B

11C

12C

13D

14D

15B

16A

17D

18D

19A

20C

21A

22D

23D

24D

25D

26C

27B

28C

29C

30D

31D

32A

33B

34B

35A

36C

37A

38D

39A

40D

 

 

 

ĐỀ 015

1D

2D

3B

4B

5B

6D

7D

8C

9B

10C

11A

12B

13C

14C

15B

16D

17D

18D

19D

20D

21A

22C

23D

24B

25D

26A

27D

28B

29A

30A

31B

32A

33D

34A

35D

36D

37D

38B

39A

40A

 

ĐỀ 016

1D

2D

3A

4D

5B

6B

7A

8D

9C

10B

11D

12C

13D

14A

15B

16C

17A

18D

19A

20C

21A

22D

23A

24B

25B

26D

27C

28A

29D

30D

31C

32D

33B

34D

35B

36B

37A

38B

39C

40A

 

ĐỀ 017

1D

2B

3C

4C

5D

6C

7D

8D

9B

10D

11D

12D

13D

14C

15D

16D

17B

18D

19D

20C

21A

22C

23B

24D

25A

26C

27C

28C

29B

30C

31B

32C

33C

34D

35B

36C

37D

38D

39A

40A

 

ĐỀ 018

1A

2A

3A

4A

5D

6B

7C

8A

9D

10A

11B

12C

13C

14B

15B

16D

17D

18B

19D

20D

21A

22D

23D

24C

25A

26D

27B

28D

29A

30A

31C

32C

33C

34D

35C

36A

37D

38D

39A

40B

 

ĐỀ 019

1C

2C

3A

4D

5A

6B

7A

8C

9D

10A

11B

12D

13B

14D

15D

16D

17A

18B

19D

20D

21D

22C

23B

24D

25B

26A

27B

28D

29A

30D

31B

32C

33D

34B

35D

36B

37D

38B

39B

40C

 

 

 

ĐỀ 020

1C

2D

3A

4C

5D

6D

7C

8D

9A

10C

11D

12D

13A

14B

15D

16D

17A

18C

19D

20D

21A

22A

23C

24C

25D

26B

27C

28D

29A

30C

31A

32D

33B

34A

35A

36D

37A

38C

39C

40A

 

ĐỀ 021

1A

2C

3C

4C

5B

6D

7B

8A

9D

10B

11C

12D

13A

14B

15D

16D

17D

18C

19C

20A

21C

22D

23C

24C

25D

26A

27A

28A

29B

30D

31D

32D

33C

34D

35C

36D

37D

38D

39B

40B

 

ĐỀ 022

1D

2B

3B

4D

5A

6A

7C

8C

9D

10C

11D

12C

13B

14A

15A

16C

17D

18B

19D

20C

21A

22B

23A

24A

25D

26D

27A

28D

29A

30B

31D

32B

33D

34D

35B

36D

37B

38C

39C

40A

 

ĐỀ 023

1A

2D

3D

4D

5D

6D

7C

8C

9C

10C

11D

12A

13C

14D

15B

16D

17D

18D

19A

20D

21A

22C

23D

24B

25D

26D

27B

28C

29D

30D

31C

32B

33C

34D

35A

36D

37A

38D

39B

40A

 

ĐỀ 024

1A

2C

3A

4C

5B

6D

7B

8D

9D

10D

11A

12A

13D

14C

15D

16A

17B

18D

19B

20D

21B

22D

23A

24C

25C

26C

27D

28C

29B

30D

31C

32A

33D

34C

35B

36C

37A

38A

39C

40A

ĐÍNH CHÍNH LẠI ĐÁP ÁN

1. Mã đề 011, Câu 21

Có 2 đáp án đúng là AC. Thí sinh chọn 1 trong 2 đáp án trên đều đạt điểm.

2. Mã đề 010, Câu 26

Có 2 đáp án đúng là AB. Thí sinh chọn 1 trong 2 đáp án trên đều đạt điểm.

3. Mã đề 013, Câu 30

Có 2 đáp án đúng là AD. Thí sinh chọn 1 trong 2 đáp án trên đều đạt điểm.

4. Mã đề 004, Câu 38

Đề đã in đáp án: C.L,3,2,4.  

Sửa lại là:C.3,2,4,1.

Đáp án đúng là C . Tuy nhiên khi chấm giáo viên tùy thuộc bài làm của học sinh để quyết định.

5. Mã đề 006, Câu 2

Đề đã in đáp án: (2 đáp án C)

C. vừa đối đầu, vừa hợp tác.                                       C. vừa căng thẳng, vừa đối đầu.

 

Sửa lại là:

D. vừa đối đầu, vừa hợp tác.                                      C. vừa căng thẳng, vừa đối đầu.

 

Đáp án đúng là C. 


Tác giả: Anh Đức
Nguồn:thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website