• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An

Kế Hoạch Tuần

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú